10.6.11

2ª FASE_SUBVENCION AMBITO ARI -PRAZA MAIRO- E -PACIOS DE MONDELO-

               Informaros que apartir do día 27 de maio de 2011 ata o dia 30 de setembro do 2011, esta aberto o prazo das solicitudes para a Área de Rehabilitación Integral nas zonas de Praza Maior e Pacios de Mondelo no municipio de Quiroga, cunha subvención de ata un 75% do orzamento, cun máximo de 11.600,00€.

             Para poder acceder a dita subvención podes acudir en horario de luns a venres de 09.00h a 14.00h, na dirección da rúa Caurel (Antiga Carcere) en Quiroga, ou no teléfono 982 428 397.

Ver bases de la subvención en:

5.5.11

INFORMACIÓN DESTACADA

Na Oficina Municipal de Rehabilitación axudamos, entre outras, a realizar as seguintes tramitacións:

         -Xestión e tramitación das axudas a vivendas e edificios dentro do
           ARI (área de rehabilitación integral).
         -Información e xestión doutras axudas á vivenda como RURAL,RENOVE ou
          ALUGA.
                  
Estamos na Rúa Caurel s/n, 27320. Quiroga.
(Nas Instalacións do Centro de Formación Ocupacional. Antigo cárcere)

         Teléfono 982428397

         Horario de atención ao público: de luns a venres de 09.00 a 15.00 h

                   E-mail: oficinaderehabilitacion.quiroga@eidolocal.es

INFROMACION DO NOVO ACORDO BILATERAL


O concello de Quiroga ven de asinar un acordo bilateral celebrada o 29 de marzo do 2011 co Ministerio de Fomento  e o Instituto Galego de Vivenda e Solo para o investimento dun total de 1.258.613,18€ que permitirá realizar actuacións de rehabilitación en 22 vivendas executándose obras de mellora dos espazos públicos no Ámbito de Rehabilitación Integral (ARI) denominado PRAZA MAIOR e PACIOS DE MONDELO, que tera unha duración hata o 2014.

·  

28.3.11

AMBITO RURAL

Informase que con data 23 de marzo de 2011, no DOG nº58, a publicación da subvención de "axudas autonómicas para o remate de fachadas e cubertas, rehabilitación e reconstrucción de edificios e vivendas no ámbito rural, histórico e dos camiños de Santiago"

Para máis información acceden a:

11.2.11

NORMATIVAS

Real Decreto 1713/2010, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/18/pdfs/BOE-A-2010-19461.pdf
 

Orden VIV/1952/2009, de 2 de julio, por la que se declaran los ámbitos territoriales de precio máximo superior para el año 2009, a los efectos del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula en Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

Orden VIV/2680/2009, de 28 de septiembre, por la que se dispone la aplicación del nuevo sistema de financiación establecido en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

Decreto 402/2009, do 22 de outubro, polo que se establecen as axudas públicas en materia de vivenda a cargo da Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a xestión das previstas no Real decreto 2066/2008, do 12 de decembro, para o período 2009-2012.
REAL DECRETO 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

10.2.11

SUBVENCIONESPacios da Serra

No solo gestionamos subvenciones de rehabilitación de vivienda en el ámbito ARI. También informamos y tramitamos las subvenciones  RURAL y RENOVE, para rehabilitación de vivienda y ALUGA para alquiler de vivienda.

  

             
Para mayor información entra en http://www.igvs.es/web/axudamoste/104 y encontraras todo lo que necesites.

PREGRUNTAS FRECUENTES

¿Que necesita tener tu vivienda para la subvención ARI?

- Una antigüedad de mas de 10 años.
- Uso residencial.
- Estar dentro del ámbito de rehabilitación integral (ARI).

¿Cual es el ámbito de rehabilitación integral?
 ¿Que documentación debo aportar?

- Fotocopia del DNI compulsada.
- Fotocopia del documento de propiedad de la vivienda compulsada.
- Fotocopia del recibo de Impuesto sobre Bienes Inmueble (IBI) compulsada.
Fotocopia de la declaración de la Renta del último año compulsada.

¿Donde debo entregar la documentación?

- En la oficina de rehabilitación "Portelo Único de Vivienda" situada en la calle Caurel, s/n del Ayuntamiento de Quiroga.

¿Para que tipo de obras me dan la ayuda?

- Rehabilitación de vivienda y edificios (conservación, restauración, rehabilitación y renovación).
- Tejados.
- Chimeneas.
- Fachadas.
- Instalación de ascensores.
- Instalación para la detención y prevención de incendios y  habilitación de vías de evacuación.

¿Donde y como puedo tener más información y asesoramiento?

- En la Oficina de rehabilitación en calle Caurel s/n, 27320 QUIROGA (LUGO).
- En horario de lunes a viernes de 08.00h a 15.00h, o en el teléfono 982 428 397.